Algemene Voorwaarden

Coachingsprogramma’s en Workshops van De Kunst van Wel

 Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de vennootschap onder firma De Kunst van Wel, gevestigd op de Transvaalkade 76-1, 1092 JS te Amsterdam, hierna te noemen: De Kunst van Wel, en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, workshops, individuele coaching en andere vormen van coaching en training, hierna te noemen: het programma.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk of per email zijn bevestigd door De Kunst van Wel.

3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor overeenkomsten of offertes met betrekking tot coaching programma’s en workshops die worden aangeboden door V.O.F. De Kunst van Wel.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan De Kunst van Wel opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching in de vorm van programma’s en workshops aangeboden door De Kunst van Wel. Als deze diensten worden aangeboden aan een werknemer, waarbij de kosten worden gedragen door de werkgever, wordt voor de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden de werkgever als opdrachtgever aangeduid.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt aan een cursus van De Kunst van Wel.

Programma: De training, workshop, individuele coaching of andere vorm van training of coaching die door De Kunst van Wel wordt verzorgd. 

Eendaags programma: Training, workshop of coaching die op 1 kalenderdag wordt uitgevoerd.

Meerdaags programma:  Training of coaching die met een duur van meerdere kalenderdagen wordt uitgevoerd.

Opdracht op maat: Programma of opdracht die op maat wordt aangeboden aan de opdrachtgever om tegemoet te komen aan de specifieke eisen en wensen van de betreffende opdrachtgever.

Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een cursus of het verplaatsen van het startmoment van de cursus.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen De Kunst van Wel en de opdrachtgever komt tot stand 

– door het indienen van de aanmelding door de opdrachtgever middels het daartoe bestemde digitale aanmeldingsformulier in de webshop van De Kunst van Wel (resp. ven een online partner via welke wij onze cursusplaatsen aanbieden, zoals bv Ticketkantoor) of
– door schriftelijke bevestiging per email door De Kunst van Wel aan de opdrachtgever van diens per email verzonden aanmelding of opdracht.
De Kunst van Wel is gerechtigd een opdracht te weigeren

Artikel 3: Annulering of wijziging door de opdrachtgever

1a. De opdrachtgever voor een(eendaags of meerdaags) programma heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor, een programma te annuleren per aangetekende brief of per email bericht. 
1b. Aan de annulering van een opdracht op maat zijn altijd kosten verbonden. Zie 2b.

2a. Annulering door de opdrachtgever van eendaagse programma’s kan tot 2 weken voor de programmadatum kosteloos geschieden.
2b. Annulering door de opdrachtgever van meerdaagse trainingen kan tot 4 weken voor de eerste programmadag kosteloos geschieden.
2c. Voor annulering van programma’s en activiteiten op maat worden in alle gevallen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot 6 weken voor de uitvoeringsdatum worden de gemaakte inspanningen/kosten naar redelijkheid in rekening gebracht, met een minimum van 10% van de opdrachtsom.

3. Bij annulering korter dan 2 weken voor eendaagse programma’s; korter dan 4 weken voor meerdaagse programma’s en voor opdrachten op maat; is de opdrachtgever gehouden om 100% van de opdrachtsom inclusief BTW te vergoeden.

4. In geval de opdrachtgever resp. de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van het programma de deelname tussentijds beëindigt heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

5. De Kunst van Wel streeft ernaar om gedurende het kalenderjaar haar programma’s meerdere keren aan te bieden. De opdrachtgever heeft het recht om – in plaats van annulering – de programmadatum te laten wijzigen in een andere programmadatum. Bij wijziging binnen 2 werkdagen voor aanvang van het programma zal 10% van het opdrachtsom in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Annulering door De Kunst van Wel

1. Onder omstandigheden (waaronder bijvoorbeeld onvoldoende deelnemers aan een programma) is De Kunst van Wel gerechtigd om de datum, het tijdstip en/of de locatie van het programma te wijzigen. De Kunst van Wel zal dan in overleg treden met de opdrachtgever om in goed overleg een alternatief te bieden. Indien naar het oordeel van De Kunst van Wel van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden verwacht dat deze het programma onder de gewijzigde omstandigheden kan bijwonen, kan De Kunst van Wel besluiten om de aanmelding te annuleren. In dat geval zullen de in rekening gebrachte kosten worden gecrediteerd en hetgeen is betaald door De Kunst van Wel binnen 10 werkdagen na annulering worden terugbetaald.

2. De Kunst van Wel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten van opdrachtgever of deelnemer die zouden kunnen worden veroorzaakt door een annulering of wijziging van een programma.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

De Kunst van Wel brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening

– middels directe online bestelling en (Ideal) betaling. De bestelbevestiging geldt in dat geval als factuur voor de opdrachtgever.
– dan wel door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde opdrachtsom te voldoen binnen de betaaltermijn van 14 dagen die De Kunst van Wel hanteert doch uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het programma, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6: Opschorting en ontbinding

De Kunst van Wel heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de aangewezen deelnemer aan een programma te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 7: Methode en middelen: Vertrouwen

Uitgangspunt van onze programma’s is de deelnemer, datgene waar hij zich bewust van is en wat bepaalt hoe hij tegen zichzelf en het leven aankijkt. In het zingen wordt voelbaar wat op dit moment de mogelijkheden en beperkingen zijn in de ontwikkeling van de deelnemer en waar ruimte zit voor nieuwe stappen daarin. De programma’s richten zich op het bewust worden van emoties als toegang tot ervarend leren en persoonlijke groei. 

Groei gaat altijd gepaard met verandering, een leerproces en dat is niet per definitie leuk of comfortabel. Nieuwe inzichten en handelingen betekenen vaak dat oude, als vertrouwd en veilig ervaren vanzelfsprekendheden moeten worden verlaten.
In verband hiermee beseffen opdrachtgever, deelnemer en De Kunst van Wel dat een goede uitvoering van onze programma’s een goede en vertrouwensvolle relatie een vereiste is.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. De Kunst van Wel spant zich in de verzorgde programma’s en verleende opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

2. De activiteiten van De Kunst Van Wel hebben een educatief karakter.
Tijdens deze activiteiten kunnen zangoefeningen, zelfonderzoek en lichaamswerk plaatsvinden. 
De deelnemer aan de door De Kunst van Wel georganiseerde opleiding/training/workshop/coaching 


* aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen daarvan

* zal de docenten of assistenten niet verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen

* zij aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.

Artikel 9: Klachten

Klachten over het programma dienen door de deelnemer binnen 15 dagen na beëindiging van het programma schriftelijk te worden gemeld aan De Kunst van Wel. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat De Kunst van Wel in staat wordt gesteld adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is kan De Kunst van Wel besluiten de deelnamekosten (gedeeltelijk) terug te betalen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden, en op alle overeenkomsten en offertes waarop deze betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Als partijen een geschil hebben dat voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst of met deze algemene voorwaarden, dan zullen zij zich tot het uiterste inspannen dit in onderling overleg op te lossen.

3. Indien dit niet tot een oplossing van het geschil leidt zal dit worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam, die dan bij uitsluiting bevoegd zal zijn daarover te oordelen.

Amsterdam, januari 2019.